لیست محصولات

تن ماهی فامیلا

تن ماهی اویلا و فامیلا در منطقه چابهار تولید می گردد که به دلیل نزدیکی به آبهای دریاهای آزاد؛ در بخش عمده سال ماهی تازه برای تولید تن د...

اطلاعات بیشتر

تن ماهی اویلا

به دلیل موقعیت جغرافیایی کارخانجات اویلا و فامیلا واقع در منطقه چابهار و نزدیکی به دریاهای آب آزاد، از ماهی تازه و با کیفیت برای تهیه ک...

اطلاعات بیشتر

تن ماهی سانتین

کارخانجات سانتین نیز به مانند اویلا و فامیلا واقع در منطقه چابهار واقع شده و به دلیل نزدیکی به دریاهای آب آزاد، از ماهی تازه و با کیفیت...

اطلاعات بیشتر

تن ماهی کیمبال

کارخانجات کیمبال نیز به مانند اویلا و فامیلا واقع در منطقه چابهار واقع شده و به دلیل نزدیکی به دریاهای آب آزاد، از ماهی تازه و با کیفیت...

اطلاعات بیشتر